หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัด อบต.นครชุม
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นครชุม
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
 
  หมวด 1 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1) ความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
  1. หนังสือที่เสนอ ผวจ.กรณีมีการขยายเวลา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  2. ประกาศของ อปท.เรื่องการประกาศใช้แผน พัฒนาสามปี
1.2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สามปี
  1. คำสั่งหรือประกาศผู้รับผิดชอบจัดทำประชาคมในพื้นที่
  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
  3. บัญชีโครงการพัฒนา(แบบ ผ.01,ผ02,ผ03)
  4. รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น มีการจัดทำประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น จากทุกภาคส่วน /ทุกโครงการมาจากปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะของประชาชน ยกเว้นโครงการจำเป็นเกิดจากสาธารณภัย
1.3) อปท.ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
  1. สำเนาหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารการประชาสัมพันธ์ ที่มีการเผยแพร่อย่างหลากหลายและทั่วถึง
  2. สำเนารายงานการประชุมประชาคม ชุมชน/หมู่บ้าน ในการรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนหรือสำเนารายงานการประชุมในการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน/หรือหมู่บ้าน
  3. สำเนารายงานการประชุมประชาคมในระดับตำบลหรือท้องถิ่น หรือการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีการปัญหาความต้องการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นชุมชน/หมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาวิเคราะห์
  4. แผนพัฒนาสามปี มีโครงการพัฒนาที่เป็นข้อเสนอจากแผนชุมชนระดับเทศบาล/อบต.ปรากฏไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
1.4) การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
1) เอกสารประกอบกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท.พ.ศ.2548 และหนังสือสั่งการแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ มท. ได้แก่
  1.1 สำเนารายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น
  1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  1.3 ข้อมูลพื้นฐาน
  1.4 ข้อมูลอื่นๆ
  1.5 ปัญหาและความต้องการของประชาชน
  1.6 รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
  2) เอกสารแสดงว่าโครงการพัฒนาของ อปท.สอดคล้องกับผลผลิตของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนด และตรงตามแนวทาง และค่าเป้าหมายในการพัฒนา,รูปเล่มของแผนพัฒนาสามปี
  3) มีการกำหนด KPI ในแผนยุทธศาสตร๋การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล สำเนารายงานผลการติดตามและประเมินผลที่แสดงให้เห็นว่า อปท.มีการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
1.5) อปท.นำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี มาดำเนินการตามแผนฯโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเงินนอกงบประมาณ(เฉพาะโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯปี 2560)
  1. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า อปท.ได้รับงบประมาณจากภาครัฐหรือเอกชน
1.6) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ
  1. คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลครบทุกภาคส่วนเป็นปัจจุบัน
  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล
  3. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
  4. 4) การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  5. หลักฐานการบันทึกผลการติดตามในระบบ e-plan
1.7) การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
  1. คำสั่งแต่งตั้งหรือหนังสือมอบหมาย
  2. แบบสำรวจ /ฐานข้อมูล
  3. หนังสือประสานหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. ภาพถ่ายกิจกรรมที่ อปท.จัดหรือดำเนินการ
  5. ดำเนินการตาม นส.สถ.ด่วนที่สุด ที่ มท 0810/2172 ลว.19 ตค.2559 เรื่องการสำรวจข้อมูลเพื่องจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  6. ตรวจผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ
1.8) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)ไปสู่การปฏิบัติ
  1. เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีโครงการจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ)
2) หนังสือ สถ.ด่วนที่สุด ที่สท.0810.2/สท.244 ลว2 กพ.59 เรื่องการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัมนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
  หมวด 2 การจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญ
2.1) อปท.บันทึกข้อมูลตามฐานข้อมูลที่สำคัญตามกรอบระยะเวลา
  1. การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(LSEP)
  2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1,มฝ.2)
  3. ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่คณะกรรมการเข้าตรวจ
  หมวด 3 การจัดการข้อร้องเรียน
3.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนต่อ อปท.ที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง
  1. มีการมอบหมายหน่วยงาน/จนท.รับผิดชอบของหน่วยงาน
  2. คำสั่งแต่งตั้งจนท.รับผิดชอบ
  3. ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน
  4. หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน
3.2) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม ที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง
  1. บัญชีเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนฯ และดำเนินการการแก้ไข ปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้า ให้ประชาชนทราบภายใน 15 วัน
  หมวด 4 การบริการของประชาชน
4.1) การอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน
1) ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบคำร้อง คำสั่งให้เจ้าหน้าที่บริการล่วงเวลา/พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ หลักฐานการใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว การจัดสถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกดังต่อไปนี้
  - มีเก้าอี้รับรองประชาชนผู้รับบริการ
  - มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งที่ตั้งของจุดให้บริการ
  - มีแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางติดต่อ
  - มีแบบคำร้องพร้อมทั้งตัวอย่างการกรอก
  - มีบริการล่วงเวลา/พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ
  - ออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ
  - ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ wifi
  - มีจุดบริการน้ำดื่มสะอาดเพื่อบริการประชาชน
 
  (1)     2      3   
 
สายตรงปลัด
โทร : 088-144-5462 ,
092-195-0545
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-144-5462 ,
092-195-0545
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
 
 
นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ : 0-5500-9808 โทรสาร : 0-5500-9808
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
จำนวนผู้เข้าชม 1,560,503 เริ่มนับ 7 พ.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com